Global insurance against transport damage caused when goods are shipped using all modes of transport

Dankzij de onderlinge samenwerking tussen acceptatie, risico-engineering en schadebehandeling kunnen wij u optimaal ondersteunen. Voor het verzekeren van transportschade aan ladingen in binnen- en buitenland biedt HDI 'all-risk'-dekking via zijn transportverzekeringen. Ons professioneel georganiseerde schadebeheersysteem zorgt ervoor dat schades snel worden verwerkt en afgewikkeld. Risico-enigineers van HDI Risk Consulting bieden ondernemingen ondersteuning op tal van terreinen, van het gebruik van Incoterms® tot de invoering van maatregelen ter voorkoming van schade.


De verzekeringen in het kort

Transportverzekering

Onder de dekking valt onder meer een verzekering tegen schade aan goederen tijdens het transport. Op mondiaal niveau werkt HDI voor schadediensten samen met internationale advocatenkantoren.

  • Bij zeevracht worden alle redelijke gemaakte uitgaven vergoed. In de praktijk kunnen die kosten oplopen tot 50% of meer van de waarde van de goederen. HDI heeft een internationaal netwerk van zeeschade-experts ter beschikking die in dergelijke zaken assisteren.
  • Ondernemingen die regelmatig dekking nodig hebben voor hun zendingen, kunnen doorlopende dekking regelen in de vorm van een algemene transportverzekering. Met die polis hoeven er geen voorwaarden en premies te worden afgesproken voor elk nieuw transport.
  • Bij schade zoekt HDI onder meer naar mogelijkheden van verhaal op derden. Ook spannen wij ons in om uw kapitaal te beschermen.

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van bedrijfsonderbrekingen, zoals productiestops, als gevolg van transportschade. Daaronder vallen doorlopende verplichtingen vanwege overheadkosten, zoals salarissen en rente op leningen. Ook gederfde winst als gevolg van lagere opbrengsten is gedekt als de verzekerde goederen vanwege de transportschade volledig of gedeeltelijk onbruikbaar zijn. Deze verzekeringsoplossing levert een belangrijke bijdrage aan de continuering van uw bedrijfsactiviteiten en speelt een waardevolle rol in het beschermen van uw investeringen.


Waarom kiezen voor HDI?

Wereldwijde gemoedsrust, ongeacht de wijze van transport

Onze internationale verzekeringsprogramma's dekken ook ladingen van buitenlandse dochterondernemingen en productie-eenheden.

Wereldwijd ladingen volgen

Mondiale risico-engineering maakt het live volgen van ladingen mogelijk. Dit heeft een directe invloed op de lokale risicosituatie.

Risico-engineeringsstrategieën om schade te minimaliseren

Risico-engineers van HDI Risk Consulting ontwikkelen samen met u een risico-engineeringsstrategie die de veilige uitvoering van transporten beoogt.

Deadlines halen, liquiditeit beschermen

Door snel en professioneel te reageren en uitkeringen bij schades snel uit te betalen, zorgt HDI dat u uw bestaande leveringsverplichtingen kunt nakomen en dat de operationele liquiditeit van uw klanten wordt beschermd.


bijna 70 procent van wereldwijde transportschades zijn te voorkomen

Jaarlijks wordt er bij goederenvervoer per weg-, lucht- en zeetransport voor ongeveer 4 miljard euro schade geleden. Bijna 70% van die schade is vermijdbaar.


Schadebehandeling

Regelmatige informatie over risicosituaties

Polishouders krijgen wereldwijd 24/7 professionele ondersteuning bij schade. Met ons gedecentraliseerde schadebeheersysteem zijn deskundigenteams snel ter plekke om bewijsmateriaal veilig te stellen, verhaal in te stellen en alle noodzakelijke schadebeperkende maatregelen te treffen. In binnen- en buitenland worden waar nodig deskundigen en advocaten ingeschakeld. U krijgt regelmatig informatie over wijzigende risico's in bestemmingslanden, bijvoorbeeld over klimatologische of maatschappelijke omstandigheden.
HDI biedt ondersteuning bij het hergebruik of de milieuvriendelijke afvoer van beschadigde goederen. Een gezamenlijke analyse van de schade stelt oorzaken vast, aan de hand waarvan actieplannen ter preventie van toekomstige schades en vorderingen kunnen worden geformuleerd en ingevoerd.


Risk Consulting

Ondersteuning door deskundigen met praktijkervaring

Risico-engineeringsdiensten worden standaard wereldwijd aangeboden. Circa 150 technici, waaronder stuurmannen, kapiteins en wetenschappers, dragen met hun jarenlange ervaring bij om de preventie van schades en claims voortdurend te verbeteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor verpakkings- en beladingseisen, die verschillen met het soort goederen of de wijze van vervoer. Deze en andere met veiligheid samenhangende zaken worden regelmatig gedeeld tijdens trainingen. Waar nodig kunt u assistentie krijgen bij het organiseren van scheepvaartroutes, met name bij de keuze van de geschikte manieren van transport. Daartoe zetten risico-engineers van HDI Risk Consulting risicomappinginstrumenten in, zoals ons speciaal ontwikkelde geo-informatiesysteem, ARGOS, dat een analyse van locatiegerelateerde risico's voor bestaande natuurgevaren vergemakkelijkt.


Tip van onze experts

Verzekeringscertificaten online afgeven

Verzekeringscertificaten dienen als bewijs dat ladingen zijn verzekerd. HDI heeft een online tool waarmee die certificaten eenvoudig kunnen worden afgeven.