Engineering & Construction – cover for machinery, plant and equipment, installation and construction projects

Technische storingen, materiaaldefecten en bedieningsfouten kunnen op elk moment tot schade leiden, wat resulteert in machine- en fabrieksstilstand. Tijdens installatieprojecten of op bouwlocaties kunnen externe factoren, zoals het risico van natuurgevaren of brand, de risicoblootstelling verergeren. De Technische verzekeringsoplossingen van HDI bieden dekking tegen mogelijke risico's.

De 'All-risk'-dekking biedt een uitgebreide verzekering tegen materiële schade en verlies door bedrijfsonderbrekingen. De projectdekking houdt rekening met de omvangrijke risico's die samenhangen met grote bouw- en installatieprojecten. Polishouders hebben toegang tot risk-engineers van HDI Risk Consulting. Zij bieden u ondersteuning in de vorm van een vroegtijdige vaststelling en vermijding van mogelijke risicosituaties.


De verzekeringen in het kort

Wij vergoeden alle overeengekomen gemaakte kosten om machines, bouwwerken of werktuigen weer volledig operationeel te maken na een schadevoorval. Een groot aantal risicosituaties is gedekt, uiteenlopend van brand en elektrische kortsluiting tot nalatigheid van personeel.

De machinebreukverzekering biedt dekking als machines of technische werktuigen gerepareerd of vervangen moeten worden als gevolg van schade. Alle machines en bouwuitrusting zijn te verzekeren tegen onverwachte schade. Gerelateerde kosten, zoals schoonmaak, afvoer en bereddingskosten kunnen zo nodig ook worden gedekt.

Machine-uitval als gevolg van schade kan productieactiviteiten tot stilstand brengen. Door bedrijfsonderbrekingen leiden ondernemingen financiële verliezen. Hiertegen kunt u een aanvullende dekking afsluiten. De verzekering tegen machinebreuk/bedrijfsschade biedt met name dekking tegen winstderving, vaste lasten en bijkomende kosten die gemaakt zijn omwille van het zo snel mogelijk hervatten van de bedrijfsactiviteiten.

De dekking omvat alle kosten die gemaakt zijn voor het herstel van beschadigde items naar de toestand waarin ze verkeerden voor de schade. Schoonmaak en herstelwerkzaamheden kunnen ook worden verzekerd. Alle onderaannemers, ingenieursbureaus en andere partijen die betrokken zijn bij een project kunnen onder de verzekeringsdekking vallen, vooropgesteld dat de producten en diensten die ze leveren opgenomen zijn in de verzekerde som. In elk geval kan de polishouder vaste bedragen budgetteren in plaats van steeds tegen onzekere risico-opslagen aan te lopen.

Bij schade zijn de kosten van opruiming gedekt tot een overeengekomen bedrag. De verzekerde som bestaat uit de kosten van alle bouwwerken (arbeidskosten en de vervangingswaarde van alle geleverde bouwmaterialen). De verzekerden zijn ook gedekt tegen schade als gevolg van brand, blikseminslag of explosies en tegen diefstal van bij het project horende onderdelen en materialen.


Waarom kiezen voor HDI?

Klantgerichte technische ondersteuning

Onze acceptanten zijn ingenieurs met jarenlange ervaring in de sector. Zij bieden ondersteuning bij alle technische verzekeringen.

Hoog capaciteitsniveau

HDI heeft voldoende capaciteit om verzekeringsdekking te bieden voor grote projecten.

Wereldwijde dekking

De prestatie van lokale aannemers is gedekt. Ondernemingen met wereldwijde activiteiten kunnen verzekerd worden via een internationaal verzekeringsprogramma.

Toegang tot professionele schadebehandelingsdiensten

HDI biedt schadebehandelingsdiensten op basis van ruime ervaring. Dit varieert van het minimaliseren en herstellen van schade tot een betrouwbare schadeafwikkeling.


Risk Consulting

Vaardige risicoadvisering en ondersteuning

HDI Risk Consulting biedt sectoroverstijgende risk-engineeringsdiensten om u te helpen risico's te identificeren en te kwantificeren. Waar nodig kunnen zij stappen ondernemen om risico's te beperken of te vermijden. Risk-engineers beoordelen technische risico's die kunnen samenhangen met de toestand en werking van machines en werktuigen.  Middels lokale inspecties en centrale coördinatie bieden zij advisering en ondersteuning van bouwprojecten overeenkomstig de relevante veiligheids- en bouweisen.


Tip van onze experts

Opstellen van een noodplan

Bij extreme weersomstandigheden of brand maakt de aanwezigheid van een noodplan het nemen van directe en effectieve schadebeperkende acties gemakkelijker, waardoor de ernst van de schade wordt beperkt. Onze deskundige medewerkers kunnen u hierbij helpen. Neem contact op met uw assurantieadviseur om uw mogelijkheden te bespreken.