De Cyber+ verzekering

Cyberaanvallen zijn erg divers; zowel de dader, de methode, het doel én de impact kunnen erg verschillen. Zo kunnen webservers worden gehackt voor spionagedoeleinden, of IT-systemen worden geïnfecteerd met virussen met als doel volledige controle over systemen te krijgen. Ook controlesoftware van productiesystemen kan worden gehackt om de productie te saboteren. Overigens is het vaak helemaal niet duidelijk wie de dader en wat zijn motief is. Naast de diversiteit van cyberrisico’s speelt de menselijke factor een belangrijke rol want cybercriminelen maken graag misbruik van menselijke zwakheden via phishing of social engineering. Dit alles maakt het risico lastig te beheersen waardoor een verzekering een goede oplossing kan zijn.

 


De verzekering in het kort

De Cyber+ verzekering biedt standaard dekking voor aansprakelijkheid, administratieve procedures, eigen schade en bedrijfsschade.

  • Aansprakelijkheid Bijvoorbeeld doordat verzekerde heeft nagelaten bepaalde beveiligingsmaatregelen te treffen, zoals het niet versleutelen van vertrouwelijke data, en hierdoor schade is ontstaan bij derden. De Cyber+ dekt de schadevergoeding aan derden en de kosten van verweer.
  • Administratieve procedures In geval van een vermeende overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek instellen. De Cyber+ dekt in dat geval de kosten van juridische bijstand en de eventueel uit het onderzoek voortvloeiende verzekerbare boetes.
  • Eigen schade / first response Zoals de kosten voor IT-forensisch onderzoekers, juridisch advies, communicatieadviseurs en crisis managers die benodigd zijn in geval van een cyberincident. Ook de kosten die gepaard gaan met het melden van een datalek en het herstel van beschadigde of verloren data en software worden vergoed
  • Bedrijfsschade Dekt de bruto winstderving die voortvloeit uit de niet-beschikbaarheid van netwerken als gevolg van een cyberincident.

Waarom kiezen voor HDI?

Maatwerk

Bovenop de standaarddekking is de verzekering uit te breiden met verschillende dekkingselementen, zoals cyberspionage, cyberfraude, schade als gevolg van bedieningsfouten, creditcardboetes (PCI-DSS), cloud exposures of andere specifieke wensen van de klant.

Proactief risicomanagement

De riskengineers van HDI Risk Consulting sparren graag met klanten over de cyberrisico’s die bij organisaties spelen en denken mee over preventieve maatregelen. Voor alle partijen is schade voorkomen immers beter dan schade lijden!

Internationaal

De Cyber+ is mede geschikt voor internationaal opererende bedrijven. De polis biedt, zover toegestaan werelddekking en biedt toegang tot hoogwaardige en wereldwijde incidentresponse. Daarnaast kan HDI de verzekerde bedragen aanbieden die voor dergelijke bedrijven passend zijn.

Schadebehandeling

De echte waarde van een verzekering wordt vaak pas duidelijk als u schade lijdt. In geval van een incident kunt u de 24/7 hotline van onze professionele partnerorganisatie bellen die direct waardevolle ondersteuning biedt. Daarnaast kunt u vertrouwen op ons team van ervaren, gespecialiseerde schadebehandelaars.


Tip van onze experts

Logbestanden kunnen waardevolle informatie bevatten om hackers te herkennen en op te sporen. Zorg daarom dat u inzicht heeft in de logactiviteiten op uw netwerk.

Neem contact op met uw assurantieadviseur voor een gesprek over uw verzekeringsmogelijkheden.