Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας η οποία προκαλείται από τη δραστηριότητα ή από προϊόν της επιχείρησης, η HDI Global SE σας αποζημιώνει για απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.


Με μια ματιά

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης παρέχεται αποζημίωση για:

  • Απαιτήσεις κρατικών αρχών για έξοδα αποκατάστασης για την επαναφορά των προστατευόμενων ειδών, φυσικών βιοτόπων, γης και υδάτων (πρωτογενής, δευτερογενής και αντισταθμιστική αποκατάσταση)
  • Έξοδα διερεύνησης των απαιτήσεων και νομικά έξοδα υπεράσπισης για καλυπτόμενες περιβαλλοντικές ζημίες
  • Έξοδα για εφαρμογή μέτρων αποφυγής ή περιορισμού σε περιπτώσεις αναπόφευκτης περιβαλλοντικής ζημίας

Highlights

Συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου για την ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων από τη λειτουργία  

Διαφάνεια και πρόληψη ζημιών

Η HDI βοηθά τους ασφαλισμένους επισημαίνοντας τους λειτουργικούς κινδύνους  

Δείκτες κινδύνου περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η HDI, σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες,  έχει αναπτύξει δείκτες εκπομπών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις αξιολογώντας τον κίνδυνο βλάβης στο περιβάλλον. Μέσω των δεικτών αυτών διαπιστώνεται ανά περίπτωση η έκθεση της συγκεκριμένης επιχείρησης στον κίνδυνο


Διαχείριση κινδύνου

Συνδυασμός πολλών εργαλείων

Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου

Η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ανά κλάδο μας επιτρέπει να διεξάγουμε συστηματική ανάλυση κινδύνου. Η συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στη διαχείριση ζημιών σε διαφορετικούς κλάδους αποτελεί τη βάση ανάπτυξης προτύπων αξιολόγησης κινδύνου

Δίκτυο ειδικών
Για την αντιμετώπιση σύνθετων κινδύνων αξιοποιούμε τους εξειδικευμένους risk engineers εντός της εταιρίας καθώς και ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών με εμπειρία σε διαφορετικούς επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς δραστηριότητας.