Privacy policy

HDI Global SE, Bijkantoor voor België, gevestigd te Tervurenlaan 273/1, 1150 Brussel, geregistreerd onder het RPR-nummer (Brussel) 0542.602.657 en toegelaten onder codenummer NBB 2877 (hierna: HDI) waakt over het respect voor uw privacy en meer bepaald uw persoonsgegevens en verbindt er zich toe te handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in deze materies. HDI is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

1. Wie contacteren ?

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info.be@hdi.global of schrijven naar HDI Global SE, Bijkantoor voor België, Corp. Services HR & Legal, Tervurenlaan 273/1, 1150 Brussel.

2. De verzamelde persoonsgegevens

Afhankelijk van de aard en het soort relatie (bijvoorbeeld verzekeringnemer, verzekerde, getuige, makelaar, aangestelde vertegenwoordiger of een andere persoon die met onze maatschappij te maken heeft), kunnen de verzamelde persoonsgegevens over u het volgende omvatten: identificatiegegevens (naam, e-mailadres, postadres, telefoon- en/of gsm-nummer, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, ...), gegevens met betrekking tot de gezondheid, het beroep, de details van de verzekeringspolissen (soort verzekering, details van de gedekte risico’s, verzekerde bedragen, periode van dekking, vervaldatum, uitgevoerde of ontvangen betalingen en niet-uitgevoerde of niet-ontvangen betalingen, status van het contract,…). Deze lijst is niet exhaustief.

3. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende diensten, om:

 • Een gecentraliseerd beheer van het cliënteel mogelijk te maken;
 • Het beheer van de klantendossiers (het openen van het dossier, het onderschrijven van polissen, schadeaangifte,...) met inbegrip van de boekhouding (berekening en verzoek van de premies en klachten hieromtrent) te vergemakkelijken;
 • Belangrijke informatie over de wijzigingen in onze contracten, in onze polissen en van andere voorwaarden of met betrekking tot elke andere administratieve informatie te communiceren;
 • De tussenpersonen te beheren, meer bepaald de makelaars alsook de medecontractanten (dienstverleners, ...);
 • Beslissingen te nemen over het verlenen van verzekeringsdiensten, met inbegrip van de beoordeling, behandeling en afwikkeling van schadegevallen (dankzij de schadebeheerders in het bijzonder) en van klachten (via de ombudsman in het bijzonder) en, indien nodig, van discussies over een schadegeval of een klacht;
 • Om enquêtes en marktonderzoeken uit te voeren, inclusief tevredenheidsenquêtes;
 • Direct marketing uit te voeren in overeenstemming met de voorkeuren die u hebt geuit;
 • Te voldoen aan de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op onder andere en meer bepaald de strijd tegen terrorisme, corruptie, embargo's en sancties.

Wij verzamelen de persoonsgegevens in principe rechtstreeks bij de betrokken personen, maar het gebeurt soms dat ze ons worden overgedragen door derden, die een voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen hebben verkregen. Deze gegevens worden ook uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

4. Mededeling van de persoonsgegevens

HDI mag, voor de bovengenoemde doeleinden, de persoonsgegevens meedelen aan:

 • Andere vennootschappen van de groep waartoe zij behoort;
 • Andere verzekeraars, herverzekeraars, verzekerings- en herverzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen en agenten, advocaten, experten, raadgevende geneesheren, auditeuren, partners, dienstverleners, onderaannemers of medewerkers, die met HDI samenwerken voor de uitoefening van commerciële activiteiten en voor het leveren van de voornoemde diensten;
 • Andere derden, op grond van een wet, in het kader van een gerechtelijke procedure of als gevolg van een verzoek van een overheidsinstantie of de ombudsman.

HDI mag persoonsgegevens overdragen aan de bovengenoemde derden.
Wanneer HDI persoonsgegevens met deze derden deelt, verbindt zij er zich toe passende veiligheidsmaatregelen te nemen en eist zij dat derden er zich toe verbinden de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te respecteren.

5. Passende veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens

HDI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en vernietiging van deze gegevens.
Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen indien u legitieme redenen heeft om te geloven dat er een risico bestaat dat de veiligheid van uw gegevens in het gedrang is, door een e-mail te sturen naar info.be@hdi.global.

6. Bewaring, toegang en verbetering van de persoonsgegevens

HDI zorgt ervoor dat de verwerkte persoonsgegevens worden bijgewerkt en dat ze zo nauwkeurig, compleet en relevant mogelijk zijn.

HDI bewaart de persoonsgegevens voor de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.
De betrokken personen hebben recht op toegang en verbetering of om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Bovendien kunnen zij de verwijdering van hun persoonsgegevens vragen. Gelieve contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info.be@hdi.global voor elke vraag en elk verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

7. Direct marketing

U kunt op elk moment en zonder verantwoording gratis bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door een e-mail te sturen naar info.be@hdi.global of door te schrijven naar HDI Global SE, Bijkantoor voor België, Corp. Services HR & Legal, Tervurenlaan 273/1, 1150 Brussel.