Engineering & Construction – cover for machinery, plant and equipment, installation and construction projects

Omvang van de diensten

Tijdens de bouw / installatie / exploitatie worden civieltechnische constructies / gebouwen en machines blootgesteld aan allerhande gevaren, zowel interne (bv.: storing, arbeids-/materiaal-/ontwerpfouten, menselijke onachtzaamheid...) als externe (bv.: brand, natuurrampen, ...). Fysieke schade ten gevolge van deze gevaren, gevolgd door een stilstand van de werkzaamheden/activiteit, kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor ondernemingen en bedrijfsleiders.

HDI biedt een brede waaier aan technische en bouwverzekeringsproducten, gaande van standaardpolissen tot oplossingen op maat met handgeschreven formuleringen. Voor projecten zijn er OCIP (Owner Controlled Insurance Programs - door de opdrachtgever gecontroleerde verzekeringsprogramma's) en CCIP (Contractor Controlled Insurance Programs - door de opdrachtnemer gecontroleerde verzekeringsprogramma's) beschikbaar voor onze klanten, die de belangen van verschillende verzekerde partijen dekken naargelang de noden voor het specifieke project en/of de lokale vereisten.

HDI vergoedt alle overeengekomen kosten om constructies en machines te herstellen in de staat van vóór de schade. Verder bieden ALoP/DSU (Advanced Loss of Profit / Delayed Start Up - geavanceerde bedrijfsschade / vertraagde opstart) of BI (Business Interruption - bedrijfsonderbreking) verzekeringen bescherming tegen financiële bedrijfsschade; ICoW (Increased cost of working - hogere werkingskosten) is een onderdeel van elke ALoP/DSU/BI-dekking.

Het productaanbod van HDI omvat bouw-/technische polissen voor alle industriële projecten die gecontroleerd worden door de opdrachtgever of de opdrachtnemer, alsook polissen tijdens de operationele fase voor de activa van de exploitanten, bv.: .

voor bv.:

 • Verwerkende industrie (alle bedrijfstakken)
 • Natuurlijke rijkdommen, zoals petrochemie, onshore olie en gas, mijnbouwprojecten
 • Hernieuwbare (on- en offshore), fossiele, nucleaire energie,
 • Civieltechnische en infrastructuurprojecten (zoals: handels-, residentiële gebouwen/faciliteiten, civieltechnische werken, ondergrondse risico's, natte risico's, ...)
 • Publiek-private samenwerking voor de financiering van lokale infrastructuurprojecten, PFI, PPP en dergelijke
 • ALoP (Advanced Loss of Profit) respectievelijk DSU (Delay in Start Up), als aanvulling op het voorgaande en ter bescherming tegen de financiële gevolgschade.

voor grote opdrachtgevers of opdrachtnemers die in het

 • in het thuisland of wereldwijd actief zijnop basis van aangifte / bijbehorende risico's
 • op basis van omzet / investering

voor bv.:

 • Fabriek en machinepark van opdrachtnemer
 • Storing van machines / elektronische systemen
 • Hernieuwbare energie (bv.: wind, PV, water)
 • Risico's van civieltechnische infrastructuur (wegen, bruggen, tunnels)
 • ….
 • BI/ IcoW - Business Interruption / Increased Cost of Working (bedrijfsonderbreking / verhoogde werkingskosten)

In het kader van onze dienstverlening hebben verzekerden in alle categorieën toegang tot riskengineers van HDI Risk Consulting. Zij bieden klanten ondersteuning door middel van evaluatie, vroegtijdige identificatie en beoordeling van relevante pre/past-risicoscenario's. Zij begeleiden de klanten vanaf de eerste ontwerpfase doorheen de bouw-/oprichtingsfase en de hele operationele duur van het risico.


Troeven

Klantgerichte technische ondersteuning

Technici met vele jaren beroepservaring in de industrie, werken voor HDI als underwriters, claims engineers en risk engineers, en bieden klanten ondersteuning inzake het hele gamma van technische verzekeringen.

Hoog niveau van capaciteit

HDI heeft voldoende capaciteit ter beschikking om verzekeringsdekking te bieden voor grote projecten.

Wereldwijde verzekeringsdekking

Met ons wereldwijde netwerk kunnen wij onze klanten in hun eigen land helpen en bijna wereldwijd verzekeringspolissen aanbieden.

Toegang tot professionele claims management service

HDI biedt claims management diensten aan op basis van ervaring, gaande van beperking en herstelling van schade tot een betrouwbare schaderegeling.


Risk Consulting

Bekwaam risicoadvies en ondersteuning

HDI Risk Consulting biedt een sectoroverschrijdende risk engineering service die klanten helpt de risico's te identificeren en te becijferen. Zo nodig kunnen zij risicobeperkend en risicovermijdend ingrijpen. Risk engineers evalueren technische risico's die kunnen voortvloeien uit de toestand en de werking van machines, de fabriek en de uitrusting. Advies en ondersteuning voor bouwprojecten wordt verstrekt in het verlengde van de relevante veiligheidsgerelateerde eisen, via lokale inspecties en centrale coördinatie.


Tip van de experten

Noodactieplannen opstellen

In geval van extreme weersomstandigheden of wanneer er brand uitbreekt, zorgt een noodactieplan ervoor dat er snel en doeltreffend schadebeperkend kan worden opgetreden, waardoor de omvang van de schade of het verlies wordt beperkt. Onze specialisten kunnen u hierbij helpen.