Privacy policy

HDI is een verzekeringsonderneming die haar verzekeringsproducten hoofdzakelijk verkoopt via een netwerk van verzekeringstussenpersonen die tussenkomen in de hoedanigheid van makelaar. Ten uitzonderlijke titel kan er ook rechtstreeks een polis onderschreven worden bij HDI, maar dit enkel wanneer het « grote risico’s» betreft in het kader van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

In het kader van haar activiteit als verzekeraar kan HDI vergoedingen (« inducements sensu stricto ») toekennen aan haar tussenpersonen. HDI zorgt ervoor dat al deze vergoedingen en andere niet-geldelijke voordelen gericht zijn op het direct of indirect verbeteren van de kwaliteit van de verleende diensten. De vergoedingen en niet-geldelijke voordelen mogen in ieder geval de kwaliteit van de prestaties niet beïnvloeden, noch afbreuk doen aan de verplichtingen om te handelen in het belang van de cliënten.

De algemene principes ter voorkoming van belangenconflicten worden omschreven in het belangenconflictenbeleid van HDI.

De bedoeling van de  vergoedingen is om de tussenpersonen te vergoeden voor de verleende diensten, zoals het verlenen van informatie aan de cliënt over de mogelijkheden en de voorwaarden van de verzekering, de volledige uitvoering van de algemene zorgplicht, met inbegrip van de nodige analyses om een gepast aanbod voor te stellen, of om, in het belang van de cliënt, de kwaliteit van de verleende diensten in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst te verbeteren.

De vergoedingen kunnen bestaan uit :

1) de basiscommissie die onmiddellijk geheven wordt op de door de cliënt betaalde premies als basisvergoeding (uitgedrukt in de vorm van een percentage van de premie) voor de bemiddelingsactiviteiten en de zorgplicht van de tussenpersoon ten opzichte van de cliënten. HDI past de marktconforme percentages toe en wijkt er slechts van af mits onderling akkoord tussen de partijen.

2) de aanvullende vergoedingen die per zaak berekend worden als percentage op de premie. Voor de aanvullende vergoedingen wordt steeds een overeenkomst afgesloten tussen HDI en de tussenpersoon en de vergoedingen worden één keer per jaar gestort.

De tussenpersoon zal ervoor zorgen dat de regels van de BVVM steeds nageleefd worden.

In het belang van de bestendige samenwerking, wordt in alle makelaarsovereenkomsten de volgende clausule opgenomen:

Voorzover de commissie gekwalificeerd kan worden als een « inducement sensu stricto» onder de MiFID-wetgeving, verbindt de makelaar zich ertoe (i) om zijn cliënten duidelijk op de hoogte te brengen van het bestaan, de aard en het bedrag van deze « inducement sensu stricto» vooraleer de betrokken verzekeringsbemiddelingsdienst wordt verstrekt, (ii) dat deze « inducement sensu stricto» de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt verbetert, en (iii) dat deze « inducement sensu stricto» geen afbreuk doet aan zijn  verplichting om de belangen van de cliënt te behartigen.

Voor eventuele bijkomende vragen kan contact worden opgenomen met onze maatschappij door een mail te sturen naar info.be@hdi.global.